แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2011

นโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับทุกบทความ ข่าวสาร บริการ และเว็บไซต์ที่เสนอโดย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หรือแผนกหรืองาน ในบางครั้ง เราอาจเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับแผนก งาน เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเราทางเว็บไซต์ของเรา หรือส่งจดหมายถึงเราที่

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลขที่ 508 ถนนสุรนารี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
ประเทศไทย

ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลนั้น

เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

ข้อมูลที่คุณให้  เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้บัญชี เราจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจรวมเอาข้อมูลที่คุณส่งมาภายใต้บัญชีของคุณเข้ากับข้อมูลจากบริการอื่นๆ ของเรา หรือจากบุคคลภายนอกเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา สำหรับบริการบางอย่าง เราอาจให้โอกาสคุณในการเลือกที่จะไม่รวมข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถใช้แผงควบคุม เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

การแบ่งปันข้อมูล

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นตามสถานการณ์ที่จำกัดดังต่อไปนี้:

เราได้รับความยินยอมจากคุณ เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนร่วมกัน เรากำหนดให้บุคคลต่างๆ เหล่านี้ตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำแนะนำของเราและนโยบายส่วนบุคคลนี้ ตลอดจนมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่นๆ เราเชื่อมั่นโดยสุจริตว่าการเข้าถึง ใช้ สงวน หรือเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม (ก) กฎหมายที่บังคับใช้, ข้อกำหนด, กระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (ข) เพื่อใช้บังคับตามข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงการสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว และ (ค) ตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกง ความปลอดภัย หรือประเด็นทางเทคนิคอื่นๆ หรือ (ง) ป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน  เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูล มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการของเรา ตลอดจนมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้บริการ เราพยายามอย่างยิ่งโดยสุจริตที่จะให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแก้ไขข้อมูลนี้หากข้อมูลผิด หรือลบข้อมูลดังกล่าวนี้ตามที่คุณร้องขอ หากไม่มีการกำหนดให้เก็บข้อมูลไว้ตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราขอให้ผู้ใช้แต่ละคนระบุตัวตนและข้อมูลที่ร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลก่อนดำเนินการตามคำขอนั้น และเราอาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่ซ้ำๆ หรือคำขอตามระบบซึ่งไม่มีเหตุผลอันสมควร ตลอดจนคำขอให้ดำเนินการทางเทคนิคที่ต้องใช้ความพยายามโดยไม่สมควร คำขอที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ (เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ในเทปสำรอง) หรือการเข้าถึงที่ไม่จำเป็น ในกรณีที่เราให้การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล เราจะไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ความพยายามโดยไม่สมควร เนื่องด้วยวิธีจัดการบริการบางอย่างของเรา หลังจากคุณลบข้อมูลไปแล้ว สำเนาที่เหลืออาจยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานของเราอีกระยะหนึ่งก่อนถูกลบออกไป และอาจจะยังคงอยู่ในระบบสำรองข้อมูลของเรา โปรดตรวจสอบที่ศูนย์ช่วยเหลือของบริการดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคลนี้

โปรดทราบว่า นโยบายส่วนบุคคลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เราจะไม่ลดทอนสิทธิของคุณภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณอย่างชัดแจ้ง เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลในหน้านี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน (รวมทั้งส่งอีเมลแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับบางบริการ) เรายังเก็บรักษานโยบายส่วนบุคคลฉบับก่อนหน้านี้ไว้ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้