ข้อมูลหลักสูตร

       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาที่เปิดสอน
       วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้จัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติ และการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
       1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขาวิชา
           รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ดังนี้
           1. สาขาวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานช่างยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิคส์
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานสถาปัตยกรรม
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
  2. พาณิชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 สาขาวิชา

            รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. , มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระยะเวลา 2 ปี ดังนี้   
           1. สาขาวิชาเครื่องกล
               - สาขางานเทคนิคยานยนต์
           2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
               - สาขางานเครื่องมือกล
               - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
          3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  
             - สาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมอุสาหกรรม
       - สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
       - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปฯ
          4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
               - สาขางานไฟฟ้าควบคุม
               - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
               - สาขางบานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
          5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
               - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
               - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
               - สาขางานระบบโทรคมนาคม
          6. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
               - สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         7. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
               - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
         8. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
               - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
         9. สาขาวิชาการก่อสร้าง
               - สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
        10.สาขาวิชาโยธา           
               - สาขางานโยธา
        11.สาขาพณิชยการ
               - สาขางานการบัญชี
               - สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก