นางสาวนฤมล บรรจงปรุ

วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3100-0003

หน่วยที่ 1  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 2  แหล่งกำเนิดและพลังงานไฟฟ้า

หน่วยที่ 3  วงจรไฟฟ้า

หน่วยที่ 4  อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน

หน่วยที่ 5  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น

หน่วยที่ 6  ตัวต้านทาน

หน่วยที่ 7  ตัวเก็บประจุ

หน่วยที่ 8 ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า

หน่วยที่ 9  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้งและวงจรแสงสว่าง

หน่วยที่ 10  เครื่องมือวัดและการทดสอบ

หน่วยที่ 11  อุปกรณ์ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 12  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

วิชาวงจรไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-1001

      การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนด

      การวิเคราะห์วงจรด้วยวิํธีเมช

      การวิเคราะห์วงจรด้วยวิํธีซ้อนทับ