วิสัยทัศน์

แผนกวิชาจะฝึกให้นักศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งสามารถใช้ดำเนินชีวิตได้จริงอย่างมีความสุข