บุคลากร สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 

นางสาวรัชฎา  เรืองวงษ์งาม

หัวหน้าสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  ครู คศ.1

โทร.080-12642011

 
 

นางสาวอุษา  เสงี่ยมสูงเนิน

ครูสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  ครู คศ.1

โทร.089-1891204

 

นายสุธี  สิงห์ปรีชา

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.062-5939624

 

นายธนากร  ศิริกุลบุญญากร

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.087-3763829

นางลัดดา  เสาร่อน

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.081-2692993

 

นายดำรงฤทธิ์  คุ้นกระโทก

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.0942759990

นางสาวณัฐชา  แสนสุข

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.094-0961691

 

นายชุติพนธ์  เภสัชชา

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.080-1519365

นายปริญญา  กุกสันเทียะ

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.080-1534997

 

นางสาวบุษญา  ชาญสูงเนิน

ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

โทร.063-6312483