ไฟฟ้ากำลัง
electrical power
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

Activity

StatisticCounter

26957